Privacyverklaring Kandidaten- en Deelnemersgegevens

INLEIDING

Endemol Shine Nederland B.V., onderdeel van de Banijay Group, en de aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder maar niet beperkt tot Endemol Shine Nederland Producties B.V., SimpelZodiak B.V., TVBV B.V., NL Film & TV B.V. (hierna: ‘Producent’) hechten er grote waarde aan dat er zorgvuldig, integer en vertrouwelijk met persoonsgegevens wordt omgegaan. 

 

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Producent kan persoonsgegevens van en over je verwerken, bijvoorbeeld in het kader van jouw aanmelding voor deelname aan (de selectieprocedure van) een
(TV-)programma dat wordt geproduceerd door Producent (hierna: het “Programma“). Producent draagt ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins is verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. 

 

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring informeert Producent je hoe Producent persoonsgegevens van en over je verzamelt, zowel via deze website als via onze bijbehorende mobiele sites, applicaties en widgets (hierna gezamenlijk: de ‘Website’) of anderszins, en hoe Producent jouw persoonsgegevens gebruiken, openbaar maken of anderszins verwerken (hierna: de ‘Privacyverklaring’). Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: de ‘AVG’) neergelegde informatieplicht. 

Datum

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 25-02-2021.

 

Samenvatting:

 

Onderwerp Informatie
1. Toepassing van deze Privacyverklaring De privacyverklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Endemol Shine Nederland B.V., MediArena 2, 1114 BC Amsterdam-Duivendrecht, Nederland, onderdeel van de Banijay Group, en de aan Producent gelieerde ondernemingen, waaronder maar niet beperkt tot Endemol Shine Nederland Producties B.V., NL Film & TV B.V., SimpelZodiak B.V., TVBV B.V. (hierna gezamenlijk te noemen: ‘Producent’). Producent is de verwerkingsverantwoordelijke voor de in de Privacyverklaring beschreven verwerkingen.

De Privacyverklaring is van toepassing op alle personen die van de Website – en/of het daarop beschikbaar gestelde aanmeldformulier – gebruiken maken en op alle overige personen van wie Producent persoonsgegevens verwerkt i.v.m. de selectie van of deelname aan de productie van het Programma (hierna: “aanmelder”, “je” of “jou”).


Minderjarigen

Indien je jonger bent dan 16 jaar mag je je alleen aanmelden voor het Programma indien je ouders of wettelijke vertegenwoordigers na het lezen van deze Privacyverklaring toestemming geven voor de aanmelding en de verwerking van jouw persoonsgegevens door Producent in verband met deze aanmelding. Dit geldt alleen voor zover toestemming ook de grondslag is voor de verwerking. Met inachtneming van de beschikbare technologie spant Producent zich in om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers daadwerkelijk toestemming hebben gegeven.

2. Hoe worden de persoonsgegevens verkregen? De aanmelding voor het Programma is geheel vrijwillig. Indien je besluit om je aan te melden voor het Programma, dan is het noodzakelijk voor ons om bepaalde gegevens te kunnen verwerken zodat Producent jouw aanmelding in behandeling kan nemen, de productie kan uitvoeren, maar bijvoorbeeld ook om contact met je op te nemen en/of te beoordelen of je een geschikte deelnemer bent voor het Programma. In het aanmeldformulier wordt vermeld welke gegevens verplicht en welke optioneel zijn. Indien je bepaalde gegevens niet aan ons wenst te verstrekken, dan kun je in sommige gevallen geen gebruik maken van onze diensten, bijvoorbeeld van de Website en/of de aanmelding voor het Programma. 

Producent verwerkt persoonsgegevens omdat deze: 

 • door jou als betrokkene op eigen initiatief – mondeling dan wel schriftelijk – zijn verstrekt, bijvoorbeeld via de Website;
 • in het kader van de uitvoering van een overeenkomst zijn verkregen; 
 • door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld door briefschrijvers of in het kader van een bedrijfstransactie; 
 • via openbare bronnen, zoals social media pagina’s in combinatie met jouw gegevens, bekend zijn geworden;  
 • automatisch worden ontvangen door ons vanwege het gebruik van de Website, bijvoorbeeld middels cookies en soortgelijke technieken (zie artikel 3 en 14). 

Indien je persoonsgegevens van derden verstrekt verzoekt Producent je om hen zodra dat mogelijk is te informeren over de inhoud van deze Privacyverklaring. 

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? Producent kan persoonsgegevens van en over je verzamelen.

Producent verwerkt de navolgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 1. Standaard aanmeldgegevens: 
  • Voor- en achternaam 
  • Adres, woonplaats, land
  • Emailadres en telefoonnummer
  • Aanmeldgeschiedenis
  • Een portretfoto 
  • In het geval van deelnemers: deelnamegeschiedenis en deelname- documenten.  
 2. Specifieke aanmeldgegevens, welke Producent verzamelt om een beeld te krijgen van jou als persoon in het kader van de casting of deelname aan het Programma, waaronder maar niet beperkt tot (afhankelijk van de inhoud van het Programma):
  • Burgerlijke staat, relaties, sociale contacten, geschiedenis, karaktereigenschappen, relaties met- en tot anderen, gegevens over partner, vrienden en/of kinderen, levenswijze, hobby’s, interesses, werk gerelateerde gegevens (zoals beroep, opleiding, talenten, IQ, werkgever, inkomensgegevens, functie), biografische gegevens, jouw verhaal en/of gevoelige gegevens, waaronder financiële data en BSN (en in sommige gevallen, ook foto- en/of audiovisueel materiaal). 
  • Foto- en/of audiovisueel materiaal (video- en audio fragmenten).
  • Bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele geaardheid, gegevens van strafrechtelijke aard.  
 1. Technische gegevens: elektronische identificatie gegevens (bijv. IP adressen, cookies), wachtwoord van de Website, gegevens over het gebruik van de Website, bijvoorbeeld je kijk- en aanmeldgeschiedenis, het gebruikte apparaat type en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie, zoekwoorden die op onze websites of apps zijn gebruikt en – indien je inlogt via social media – de (contact)gegevens van je social media account.

Welke gegevens we verzamelen en gebruiken, hangt af van het betreffende programma en het doel waarvoor we de gegevens verwerken (zie ook artikel 4).

 

De specifieke aanmeldgegevens die van belang zijn voor de casting of deelname aan het Programma kunnen ook bijzondere- en/of gevoelige persoonsgegevens zijn. We zijn ons bewust van de gevoeligheid van deze gegevens en de mogelijke impact die het kan hebben op je privacy. Producent gaat extra zorgvuldig met deze gegevens om. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld – afzonderlijk van de standaard aanmeldgegevens – verwijderd worden en de toegang tot deze gegevens kan worden beperkt. De bijzondere persoonsgegevens verwerkt Producent alleen op basis van jouw toestemming (zie ook artikel 5).  Je kunt Producent te allen tijde verzoeken om de toestemming in te trekken (zie ook artikel 9 en 11).

4. Doeleinden verwerking persoonsgegevens Producent verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: 

 • castingactiviteiten en/of andere selectieprocedures;
 • productie van het audiovisuele werk;
 • exploitatie en promotie van het audiovisuele werk;
 • uitbetaling(en) en/of belastingaangifte(s).
 • archivering van het audiovisueel werk en de bijbehorende (productie)documenten;
 • het aanbieden van de Website en functies;
 • het meten, analyseren en verbeteren van de Website en functies. 
 • het aanbieden van klantenondersteuning en om te kunnen reageren op vragen;
 • onderzoek en analyses. 
 • ter bescherming van de rechten Producent en anderen, inclusief jouw privacy rechten (zie ook artikel 9). 
 • om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving procedures en/of te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties;
 • in het kader van beveiliging en/of cameratoezicht op de werkvloer. 

Uitsluitend met jouw voorafgaande toestemming, kan Producent bepaalde (contact)gegevens bovendien gebruiken voor: 

 • marketing – en communicatieactiviteiten: het versturen van aanbiedingen, promoties, nieuwbrieven en marketingberichten (van Producent en/of van derden), ook op basis van jouw persoonlijke voorkeuren en gewoonten
 • publieks- en/of kandidatenwerving voor andere producties van (TV-)programma’s van Producent.
 • De bijzondere persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door of namens de Producent in het kader van de productie van het Programma, bijvoorbeeld ter beoordeling van de mentale en/of fysieke gezondheid van de Deelnemer – zodat de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen door de Producent – en/of gegevens van strafrechtelijke aard ter beoordeling van de betrouwbaarheid en de reputatie van de Deelnemer. De gegevens kunnen mogelijk en in overleg onderdeel zijn van de inhoud van het Programma, bijv. in het geval een fysieke beperking zichtbaar is.

Bovendien zal Producent alleen een BSN verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor doeleinden in de wet bepaald, zoals in het kader van het verstrekken van een (geld)prijs, het doen van eventuele andere uitbetalingen en/of (kansspel)- belastingaangifte en in verband met de Arbeidstijdenwet.

Voor meer informatie, bijvoorbeeld welke persoonsgegevens precies worden verwerkt voor welke doeleinden, kun je contact met ons opnemen (zie ook artikel 11). 

5. Grondslag verwerking persoonsgegevens Producent verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:  

 • Wettelijke verplichting, bijv. in het kader van de uitvoering van de belastingwet, de Arbeidstijdenwet, in het kader van een arbeidsrelatie of op bevel van justitie;
 • Uitvoering van een overeenkomst, bijv. een casting-, deelnameovereenkomst, quitclaim en/of het leveren van bepaalde diensten;
 • Verkregen toestemming; bijv. in het geval van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en/of persoonsgegevens van minderjarigen;
 • Gerechtvaardigd belang van Producent, waarbij Producent haar belangen altijd zal afwegen tegen jouw privacybelangen, bijvoorbeeld: 
 • reguliere bedrijfsvoering en/of bedrijfsbelangen;
 • om je van Website en de aanmeldingsfunctionaliteit te voorzien.
 • om te bepalen of jij een geschikte deelnemer bent voor (de selectie) van de productie van (vervolgseries van) het Programma.
 • voor de uitvoering van – een toekomstig te sluiten – overeenkomst.

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld voor marketingdoeleinden, kandidaten-/publiekswerving, het gebruik van bepaalde cookies en/of voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, dan is de grondslag altijd voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kun je te allen tijde weer intrekken (zie ook artikel 9 en 11).

6. Beveiliging persoonsgegevens De beveiliging van je persoonsgegevens is onze prioriteit. Producent hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende organisatorische- en technische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Producent gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals de IT-leverancier van de Website, zal Producent in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. De Website heeft een ISO 27001 certificering, d.w.z. een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. 


Producent hanteert een op functie gebaseerd toegangsbeleid. Producent deelt jouw persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden met (de door) haar (ingehuurde) medewerkers voor wie toegang nodig is bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden, bijvoorbeeld middels productieboeken en callsheets, waaronder maar niet beperkt tot het betreffende productie- en redactieteam en overig relevant personeel (bijv. juridische zaken, financiën, IT, HR, de directie, sales- en marketing). 

 

Ten aanzien van de Programma specifieke productiegegevens, met name de bijzondere en gevoelige persoonsgegevens, zal Producent extra beveiligingsmaatregelen treffen. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen (zie ook artikel 11).

7. Delen van persoonsgegevens  Producent kan jouw persoonsgegevens delen binnen haar (gelieerde) onderneming(en) binnen de Endemol Shine groep. Wanneer dit gebeurt, zullen deze ondernemingen jouw gegevens verwerken voor zover dat nodig is en voor dezelfde doeleinden zoals hierin vermeld.

 

We kunnen jouw persoonsgegevens ook aan derde partijen, waaronder maar niet beperkt tot de omroeporganisatie die het Programma bestelt en/of uitzendt en/of een andere distributeurs of rechtverkrijgenden en/of klanten en opdrachtgevers (zoals de sponsor), bijvoorbeeld in het kader van de selectie van de deelnemers en/of in het kader van de verdere productie, promotie en exploitatie van het Programma. Tevens kan Producent bepaalde persoonsgegevens delen met externe leveranciers of dienstverleners voor het realiseren van (de productie, promotie en exploitatie van) het Programma of overige diensten.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Producent jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt voor zover vereist een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de privacyregelgeving. Producent zal hen verplichten om zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen ter bescherming van jouw gegevens. Door Producent ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving daarvan.  In een dergelijk geval verwijst Producent je naar het privacy beleid van deze derde partij. 

 

Het is ook mogelijk dat Producent (wettelijk) verplicht wordt om zonder jouw toestemming jouw persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde autoriteiten, zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporings- en overheidsinstanties.

8. Persoonsgegevens delen met het buitenland? Producent kan persoonsgegevens overdragen aan andere landen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte. In ieder geval zorgt Producent er altijd voor dat er passende beveiligingsmaatregelen zijn die voldoen aan de toepasselijke wetgeving om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Het online aanmeldingsformulier op de Website wordt geleverd door het volgende bedrijf: eTribez Labs Ltd, Koifman 4 st, Tel Aviv, Israël (hierna: “eTribez”). Producent heeft met eTribez een verwerkersovereenkomst gesloten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens. Met betrekking tot de eventuele gegevensoverdracht naar Israël wenst Producent te vermelden dat de Europese Commissie middels een zogenaamd “adequaatheidsbesluit” heeft verklaard dat Israël een adequaat niveau van gegevensbescherming waarborgt.
9. Privacy rechten Je hebt onder meer het recht om een verzoek te doen tot toegang en informatie tot, inzage in, rectificatie, beperking, verwijdering van je persoonsgegevens en/of intrekking van eerder gegeven toestemming, overeenkomstig het bepaalde in de AVG. 

 

Een dergelijk verzoek kun je sturen naar ons via de contactgegevens zoals vermeld in artikel 11.
Je hebt tevens het recht om vragen en/of klachten in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens bij Producent en/of de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Producent zal jouw verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek beantwoorden.

 

Er kunnen omstandigheden voordoen waarbij Producent aan jouw verzoek als betrokkene geen of geen volledige uitvoering kan geven. Bijvoorbeeld indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen en/of op basis van de wettelijke excepties voor verwerking voor journalistieke doeleinden of ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen. 

 

Producent neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op jouw aanmelding en/of eigen persoonsgegevens. Teneinde zeker te weten dat Producent op basis van je verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kan Producent je ter verificatie vragen jezelf te legitimeren (middels het delen van alleen de strikt noodzakelijke ID/paspoortgegevens: met tenminste een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer). 

10. Updates van deze Privacyverklaring  Producent behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen worden op de Website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze Website. 

De datum van inwerkingtreding bovenaan deze Privacyverklaring geeft aan wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien.

11. Hoe kun je contact opnemen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens? Je kunt contact met ons opnemen in het kader van jouw persoonsgegevens via en/of verzoeken – zoals bedoeld in artikel 9 – richten aan, graag onder vermelding van je naam, de naam van het Programma en het verzoek:

Het volgende emailadres: 

mijngegevens@banijaybenelux.com, 

Of per post: 

Endemol Shine Nederland B.V.

afdeling Juridische Zaken

Postbus 12121, 1100 AC Amsterdam

12.  Bewaartermijnen Producent bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de eerder genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

In de praktijk betekent dit dat Producent periodieke processen heeft ingesteld voor het beoordelen van de aanmeldingen en de beveiligingsmaatregelen (zoals het beperken van de toegang tot de Programma specifieke productiegegevens en/of het verwijderen daarvan), waarbij de volgende bewaartermijnen gelden voor de aanmeldgegevens:

a) Niet geselecteerde kandidaat
Producent verwijdert jouw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen 2 maanden na afloop van de productieperiode van het seizoen waarvoor je je hebt aangemeld) indien jij – naar het oordeel van Producent – definitief niet geschikt bent en geselecteerd wordt voor het Programma. De Website onthoudt in dat geval wel of je je al eerder hebt aangemeld in het kader van een eventueel toekomstige aanmelding.


b) Potentiële kandidaat 

Indien een kandidaat wél wordt aangemerkt als zijnde een potentiële deelnemer voor het Programma, maar om welke reden dan ook niet (direct) kan/mag deelnemen aan het Programma, dan bewaart Producent jouw aanmeldgegevens – voor (mogelijke vervolgseries van) het Programma – tot maximaal 7 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden. Producent zal je jaarlijks een e-mail sturen ter herinnering aan jouw registratie (gepaard met een mogelijkheid om je aanmelding te verwijderen en/of wijzigingen). Uiteraard kun je te allen tijde aan ons een verzoek sturen ten aanzien van jouw persoonsgegevens – zoals wijziging en/of verwijdering van de gegevens – zoals omschreven in artikel

 

c) Deelnemer

Indien je deelnemer bent van het Programma, dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens zorgvuldig door Producent bewaard zolang noodzakelijk, en in ieder geval zolang het Programma wordt geproduceerd, gepromoot, gearchiveerd en/of (mogelijk) geëxploiteerd (voor eventuele toekomstige exploitatie). De Programma specifieke productiegegevens kunnen in een eerder stadium verwijderd worden door Producent, bijv. na afloop van de uitzendperiode, omdat Producent die niet langer noodzakelijk acht. De bijzondere persoonsgegevens worden binnen 2 maanden na afloop van de productieperiode en eerste uitzendperiode verwijderd, tenzij deze bewaard dienen te blijven voor onderstaande toekomstige doeleinden (bijvoorbeeld omdat de gegevens zijn vervat in het Programma).

Niettemin, Producent bewaart en archiveert jouw persoonsgegevens ook na afloop van het bewaartermijn indien bepaalde  gegevens noodzakelijk zijn om te behouden voor een van de toekomstige doeleinden:
– documenten die een rechtenoverdracht bevatten en noodzakelijk zijn voor toekomstige exploitatie van een programma;
– overeenkomsten op basis waarvan is uitbetaald (fiscale bewaartermijn van 7 jaar);
– persoonsgegevens die in de toekomst wellicht nodig zijn in verband met claims of een gerechtelijke procedure (ten behoeve van de bewijspositie);
– persoonsgegevens die in de toekomst wellicht nodig zijn om contact met je op te kunnen nemen in het kader van (verdere) openbaarmaking of exploitatie van het Programma;

– een wettelijk bewaartermijn;

– in het kader van een zwarte lijst.

13.  Gebruik Social Media Op de Website(s) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Instagram of Facebook (zoals Facebook Pixel). Producent houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via deze derde partijen. Producent verwijst je in dat geval naar het privacy beleid van deze partijen.
14. Cookies Producent houdt gebruiksgegevens bij van de Website van Producent voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Producent of verkocht aan derden. 

Teneinde het gebruiksgemak van de Website te vergroten, wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Producent op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) van Producent kan beperken. 

Op de Website worden cookies geplaatst door eTribez, de IT-leverancier van de Website. Hieronder vind je meer informatie over de cookies die door Etribez worden gebruikt en hoe je deze cookies kunt uitzetten en/of verwijderen. 

WAT WORDT ER VERZAMELD EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
eTribez gebruikt één (functionele) sessiecookie (cookienaam: EZS) om dezelfde gebruiker bij meerdere verzoeken in dezelfde sessie te volgen. Het gebruik van deze cookies is vereist voor het functioneren van de Website. In deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen.
  
COOKIES VAN DERDE PARTIJEN
De Website maakt gebruik van cookies van derde partijen, namelijk diensten van Google Inc. genaamd Google Analytics, maar in deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De cookies worden voornamelijk gebruikt om het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de Website te verbeteren. 


Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor in artikel 13 onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Producent heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Raadpleeg het privacy beleid van de betreffende social media provider. 

COOKIES CONTROLEREN EN VERWIJDEREN
Je kunt de cookies die worden aangeboden door de Website beperken en/of blokkeren via hun browserinstellingen, maar dit kan de mogelijkheden en het gebruik van de Website wel beïnvloeden.

 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen
Je zult ook uitleg vinden over het verwijderen van cookies en het instellen van individuele browsers instelling die het gebruik van cookies automatisch blokkeert.